اخبار اخبار

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه ششم

پیش‌بینی متوسط رشد سالیانه ۹/۵ درصدی اشتغال

طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام مربوط به فناوری اطلاعات در برنامه ششم، رشد ۹ درصدی اشتغال را پیش‌بینی کرده‌است.

دفتر مطالعات نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در برنامه ششم بررسی کرد. برمبنای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در برنامه ششم، متوسط رشد سالیانه ۹.۵ درصدی اشتغال برای این بخش پیش‌بینی شده‌است.

برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سـومین برنامـه از چهـار برنامـه پـنج‌سـاله در نظـام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی است.

دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ به آن تأکیـد شـده‌است، بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. نگـاه مسـئولانه بـه احکام برنامه و تلاش برای تحقق آنها در زمان تعیین شـده مـی‌توانـد رسـالت این برنامـه توسعه‌ای و آنچـه در نظـر قانون‌گذار بوده‌است را تا حد قابل قبول تأمین کند.

با توجه به سابقه حضور طـولانی احکـام مـرتبط بـا فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، این فناوری نوین به‌عنوان مولفه‌ای کلیـدی در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور و پیشرفت کشور نقـش ایفـا کـرده‌اسـت.

از‌جملـه مـواردی کـه طـی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه، برنامه‌ریزی در مورد به‌کارگیری ایـن فنـاوری را تحـت‌تأثیر قرار داده‌است رشد سریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطـات در جهـان است، بنابراین همواره برنامه‌های ناظر به توسعه این فناوری، نیازمند همـاهنگی بـا آخـرین تغییـرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، پیشینه احکام مرتبط با فناوری اطلاعـات و ارتباطـات در برنامـه ششـم توسـعه را از منظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با فـاوا و سـابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌های گذشته، مورد بررسی قرار داده‌است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ۱۳ قانون برنامه ششم با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات مشتمل بر مواد ۶۷ تا ۶۹ به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته‌است. عـلاوه‌بـر ایـن ۳ مـاده کـه مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، حدود ۳۹ ماده دیگـر از ایـن قـانون بـا توسـعه فنـاوری اطلاعات و ارتباطات یا به‌کـارگیری دسـتاوردهای آن در ارتبـاط هسـتند. درمجموع می‌توان گفت که در برنامـه ششـم توسعه کشور، ۴۲ ماده مجزا مشتمل بر ۸۷ بند با مفادی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد.

بر این اساس قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را ۸ درصد برای کشور درنظر گرفته که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید ۶.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری ۵۱.۸ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹.۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده ۱۹.۴ درصد پیش‌بینی شده‌است.

در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیکی به‌دلیـل فـراهم آمدن بستر اینترنت طی سال‌های گذشته توانسته‌اند این امکان را داشته‌باشند که بعضی از خـدمات را به‌صورت آنلاین تعریف کنند. در همین حال برخلاف برنامه پنجم توسعه، موارد متعددی وجود دارد که دسـتگاه‌هـای مختلف برای فراهم کردن خدمات‌شان به‌صورت برخط، مکلف شده‌اند.

از این موارد می‌تـوان بـه اسـتقرار سامانه‌های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی آنلاین بـه اسـتعلامات و دسترسـی بـرخط بـه بانـک‌هـای اطلاعاتی به‌وسیله دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 11 مهر 1396
بازدید ها: 10