مدیریت مدیریت

دکتر محمود واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

مهندس نصرالله جهانگرد

ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

دکتر عبدالرضا بهادری فرد

معاونت سازمان فناوری اطلاعات ایران