راهنمای ارباب رجوع راهنمای ارباب رجوع

اهم وظایف اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي بومي، مستقل از بستر و محتواي شبكه :

-حمایت و تولید نرم افزارهای بومی به ویژه نرم افزارهای متن باز

- اقدامات مشترک و حمایتی جهت تشکیل و تقویت انجمن های کاربری

- ایجاد،توسعه و مشارکت در حوزه آزمایشگاه های ارزیابی کیفیت و بلوغ نرم افزار

- تولید محتوای آگاهی رسانی و آموزشی در حوزه نرم افزارهای بومی و آزاد / متن باز

 

نمایش محتوا نمایش محتوا