اخبار

فلسفه جوامع مبتنی بر دانش آزاد مشارکت همه اعضا اعم از دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه کاربری در توسعه یک اکوسیستم، محصول یا محتوا است؛ اما ما تنها از منابع و ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و چیزی به آنها نمی‌افزاییم. ادامه مطلب